Weekend z diagnozą

Dla kogo

Dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy są zaniepokojeni ich rozwojem i szukają wskazówek diagnostycznych. Dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli kompleksowego procesu diagnostycznego i chcą szybko i w jednym miejscu skorzystać z wielu narzędzi diagnostycznych.

Ocena funkcjonalna

Ta część procesu diagnostycznego pozwala na ustalenie, czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Badanie narzędziem KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) pozwala na ocenę dziecka w następujących obszarach: rozwój ruchowy, motoryka precyzyjna i lateralizacja, spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa, komunikowania się i mowa, emocje i relacje społeczne, funkcje behawioralne, umiejętności przedszkolne i szkolne.

Ocena zachowania i emocji przy użyciu narzędzia KOZE (Karty Oceny Zachowania i Emocji) umożliwia zdiagnozowanie nieprawidłowości w następujących obszarach: sen, wydalanie, odżywianie, samodzielność, nawyki, aktywność ruchowa i napęd, poziom impulsywności, koncentracja i uwaga, emocje, zachowanie (wzorce behawioralne) oraz relacje społeczne.

Ocena potencjału intelektualnego

Kolejnym etapem procesu diagnostycznego jest ocena potencjału intelektualnego testem inteligencji Stanford-Binet. Badanie to polega na ocenie różnych umiejętności, takich jak myślenie abstrakcyjne, rozwiązywanie problemów, zdolności językowe i matematyczne, pamięć, percepcja przestrzenna oraz umiejętność uczenia się nowych informacji.

Test Conners-3

Conners 3 służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Badanie obejmuje również skale oceniające objawy związane z zaburzeniami nastroju, takie jak depresja czy lęk. Badanie tych obszarów jest kluczowe, ponieważ zaburzenia nastroju często współistnieją z problemami zachowania, a ich diagnoza może być trudna bez użycia odpowiednich narzędzi.

Test MOXO

Test MOXO mierzy rzeczywiste reakcje badanego, a następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD: zaburzeń uwagi (A), czasu reakcji (T), impulsywności (I) oraz nadaktywności (H). Ponadto, na podstawie testu tworzy się indywidualny profil dla każdego badanego poprzez porównanie jego wyników z normami dla danej grupy wiekowej oraz płci.

Wywiad DIVA-5 / DIVA-5 Young

Jest to wywiad diagnostyczny dostosowany do potrzeb diagnozy u dzieci i młodzieży poniżej 17 roku życia. DIVA-5 skupia się na szczegółowym wywiadzie dotyczącym historii życia i symptomów ADHD, co pozwala na zidentyfikowanie poszczególnych obszarów problemowych związanych z ADHD.

Pogłębiony wywiad diagnostyczny

W zależności od wyników pierwszego etapu procesu diagnostycznego, zostaną przeprowadzone kolejne badania, które mogą obejmować następujące obszary:

  • SPEKTRUM AUTYZMU: badania diagnostyczne w zakresie autyzmu, uwzględniające różne stopnie spektrum woparciu o standard ADOS-2.
  • ZESPÓŁ FAS/FASD: diagnoza i ocena skutków narażenia na alkohol w okresie prenatalnym, w tym deficytów fizycznych i neurobehawioralnych w oparciu o 4-cyfrowy Kwestionariusz Waszyngtoński.
  • SPECYFICZNE ZABURZENIA W UCZENIU SIĘ: diagnoza specyficznych trudności w nauce, takich jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia.
  • ZABURZENIA WIĘZI: ocena jakości relacji interpersonalnych, w tym diagnoza zaburzeń więzi, które mogą być wynikiem trudnych doświadczeń z przeszłości czy problemów w relacjach z opiekunami.
  • TRAUMA: ocena i diagnoza skutków traumatycznych doświadczeń, w tym PTSD (Zespół Stresu Pourazowego).

Ile trwa badanie

Badania i testy przeprowadzane są podczas weekendowego pobytu w ośrodku wypoczynkowym, co pozwala na obserwację dziecka w naturalnych sytuacjach, dając pełniejszy obraz jego zachowań i potrzeb. Dłuższy pobyt sprzyja naturalnej adaptacji dziecka, w przeciwieństwie do diagnozy gabinetowej, która często ogranicza się do krótkich momentów i sztucznych warunków. Połączenie procesu diagnostycznego z majowym wypoczynkiem pozwala na bardziej swobodne i autentyczne interakcje z dzieckiem, co skutkuje dokładniejszą oceną i lepiej dopasowanymi rekomendacjami terapeutycznymi. Zalecamy co najmniej trzydniowy pobyt, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na dokładną obserwację i ocenę zachowania dziecka w różnorodnych sytuacjach.

Cena
  • Pełen proces diagnostyczny: 1.550 złotych
  • Etap 1 procesu diagnostycznego: 750 złotych (zamiast 800 złotych)
  • Etap 2 procesu diagnostycznego: 350 złotych za każdy z wybranych testów