Diagnoza zaburzeń w uczeniu się

Dla kogo

Dla dzieci, które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i korzystnych warunków uczenia się nie są w stanie w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć.

Jak przebiega badanie

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
  • Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
  • Ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz zakresu, rodzaju i specyfiki trudności w uczeniu się.
  • Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
  • Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy:

Baterię metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych 7/9, 10/12, 13/15, 16 plus, testy Dyskalkulia 10/12, 13/16 oraz Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Ile trwa badanie

Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 4 spotkań.

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się powinna być poprzedzona oceną poziomu inteligencji dziecka (norma intelektualna stanowi jeden z najważniejszych warunków diagnozy).

Cena
  • 480,00 złotych (cena nie obejmuje badania poziomu inteligencji – 400,00 złotych)